PĒTNIECĪBA

Šajā sadaļā piedāvājam izpētīt:

1) Informāciju par Lietuvas Etniskās kultūras aizsardzības padomes darbību:

1. pielikums. Lietuvas Etn.kult. aizs.pad.pakete

2) Lietuvas Etniskās kultūras Kopējo programmu 1.-12.klasēm:

2. pielikums Lietuvas Etniskās kultūras kopējā programma

3) RSS sāksk. progr. 

3.a piel. RSS Sāk.sk. prog 

4) S. Lodiņas pētījuma LU PPMF pielikumi:

Lodina_solvita_pēt_ pielikumi

KLKI  un LU Psiholoģijas nodaļas  pētījumu pirmsskolas jomā;

4) Sen radītas mācību  programmas, kuras balstītas uz latviešu tradicionālo kultūru;

5) KLKI domāšanas darbnīcu prezentācijas, video lekcijas

6) Pētījumus par tradicionālo kultūru

7) Pieteikums Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļaut  8 gadskārtu svētkus

 
 
Iepazīstieties ar LU Psiholoģijas nodaļas pētnieču as.prof. Anikas Miltuzes un prof. Sandras Sebres 2015./2016.g. pētījumu “KLKI programmas efektivitāte” 13 pirmsskolas grupiņās visā Latvijā (no kurām tikai viena ir privātā iestāde, pārējās-pašvaldības). Pētījuma rezultāti uzskatāmi parāda, ka, strādājot ar KLKI programmām un materiāliem, bērniem ir novērojama būtiska izaugsme.
https://youtu.be/_c0TqEZmdbI 
 Tradicionālās kultūras programmas:
1995 Latviesu tautiskā mantojuma programma J.Kursīte
1994 04 Zīmes programma vidusskolai D.Ozolins
Tēmas gadskārtās skolā A.Zariņš
Latv_dziveszina_struktura    IZM 2014.g. 
SUITU NOVADA MACIBAS PROGRAMMA
Interešu izglītības programmas 1-6.klasēm:
1. Folkloras programma 2011-12  -S.Lodiņa
2. Instrumentu spēles programma -S.Lodiņa
3. Keramikas programma – S.Lodiņa
 Latviska rotaļu laukuma ideja:
1.Virtuālais projekts:
Rotaļu laukuma filosofiskā koncepcija    A
2.Realizēts projekts:
Latvisku rotaļu laukumu ideja 1.daļa    B
Latvisku rotaļu lauklumu ideja 2.daļa                                                                        C
 

KLKI Domāšanas darbnīcas 2012.-2013.gadam:

 

1. “Arhetipi latviešu tautas pasakās un to loma bērnu personības attīstībā”

2013.gada 8-10.marts
 
Mērķi un uzdevumi:
1. Padziļināt sapratni par pasaku simboliem.
2. Identificēt arhetipus tradicionālajā kultūrā.
3. Nodefinēt bērnu personības attīstības stadijas pirmskolas un sākumskolas vecumposmos, izstrādāt vadlīnijas 5 līmeņos.
4. Apzināt biežāk sastopamo problemātiku bērnu attīstībā un modelēt tās novēršanas iespējas.
 
Secinājumi:
Pasakās ir ietverti ne tikai cilvēka personības attīstībai būtiski arhetipi, bet arī arhetipiskās rīcības modeļi.
Bērniem jālasa arī tādas pasakas, kurās notiek dažāda veida negācijas un tiek parādīts ceļš, kā tās pārvarēt.
Ja audzinām bērnus humānisma garā, izolējot tos no dzīves negāciju analīzes, tad varam gaidīt izaugam vien rīcībnespējīgas personības, kuras nav spējīgas savā dzīvē pieņemt būtiskus lēmumus. Tie ir cilvēki, kuri ir
viegli pakļaujami un ar kuriem var viegli manipulēt.
Prezentācijas:
1.Iveta Gēbele par arhetipiem pasakās:
Iveta Gēbele Sauleskalni 
2. Māris Siliņš: “Varoņa un trikstera arhetipi”:
Varoņa arhetips un mīti
3. Andželika Kāle – bērnu attīstība un tās problemātika:
attistiba.ll
ATTĪSTĪBA5 
*********************************

2. 2012.gada 8.-9.februārī 

fonda “Viegli”I.Ziedoņa mājā “Dzirnakmeņi”, Murjāņos

Domāšanas darbnīca:

“Etnogrāfisko zīmju lietojums izglītībā”

Vērtības, tēli, simboli, arhetipi un cilvēka (latvieša) psihe.
 Visu šo jēdzienu kopsaistīta sistematizēšana,
izmantojot latvisko zīmju struktūras.
Zīmju-darbnīca-programma  
 
Mērķis:
1.Sistematizēt latviskās vērtības, tēlus, simbolus, arhetipus.
2.Padziļināt izpratni par  zīmju simbolisko nozīmi un pielietojumu.
3. Izstrādāt vadlīnijas Zīmju  zīmēšanas mācību priekšmetam no  pirmskolas līdz vidusskolai.
4. Vienoties par etnogrāfisko zīmju lietojumu  pašattīstības  instrumentu   izveidei.
Uzdevumi:
  1. definēt jēdzienus: tēls, simbols, arhetips, vērtības; fraktālis, holons, hologramma
  2. atrast visu šo jēdzienu savstarpējās sakarības un sakarības ar cilvēka-latvieša psihi
  3. izvēlēties sistematizācijas veidus un formas, par pamatu ņemtot latvisko zīmju struktūras
  4. veidot vērtību sistēmu; tēlu, simbolu, arhetipu sistēmas
  5. diskutēt, ieskicēt šo sistēmu pielietojumu izglītībā, konkrētos mācību priekšmetos, metodikās, paņēmienos
  6. visā darbā balstīties uz folkloras, etnogrāfijas materiāliem( zīmes, dainas, pasakas, sakāmvārdi, u.c.)
Secinājumi:
 
Zīmju skaidrojumi nav viennozīmīgi. Viena zīme var tikt lietota dažādos nolūkos un tad tā var
iegūt arī dažādus nosaukumus. Vienai zīmei var būt nosaukums, kas izsaka gan vizuālo, gan simbolisko. 
Zīmju mācība pirmsskolā jāsāk, lietojot vizuālos nosaukumus un saistot  zīmes ar Dabas tēliem.  Kad tas
apgūts, var sākt iepazīties ar zīmju simboliskajām nozīmēm un to pielietojumu ikdienā, gadskārtu ieražu svētkos,
mūža godos.
Zīmju apguve pirmsskolā var tikt saistīta ar rakstītmācības apguvi. Bet vidusskolā var jau iepazīties ar sakrālo ģeometriju, kuras pamatā ir visas ģeometriskās formas. Vidusposmā var pakāpeniski iepazīties ar zīmju simboliskajām nozīmēm un to lietojumu.
Arī skolotājiem zīme var kalpot kā pašattīstības instruments.
Darba grupas gatavo konkrētus materiālus.
Prezentācija: Anda Anspaka : “Zīmes pirmskolai un sākumskolai vizuālajā mākslā u.c”
ziimes-anda-a (2)
*****************************************

Latviskas izglītības vīzija

Latviskas izglītības pamatprincipi
  
25.-26.augusts.Domāšanas darbnīca
I.Ziedoņa, fonda “Viegli” mājā “Dzirnakmeņos”, Murjāņos
 Saturs:
1.   Pamatuzstādījums Domāšanas darbnīcai /S.Lodiņa, Andris Broks
Pamatuzstādījums 
2.  “Par dabas likumu atspoguļojumu cilvēcīgos modeļos”/Dainis Ozoliņš  
 Dainis Ozoliņš tēzes Dz. 
Par dabas likumu atspoguļojumu cilvēcīgos modeļos (1) – prez.
3.  „Zināšanu apkopošana izmantojot grafiskos organizatorus-latviešu etnogrāfiskās   zīmes 
un telpiskos modeļus”/ Ligita Embrekte     
Ligitas Embrektes tēzes i.
Ligitas Embrektes shēmas i     
4.  Cilvēka psihiskie procesi un arhetipi. Vērtību, tēlu, simbolu, arhetipu sistēmas –  karte  latviskajā pasaules uzskatā/S.Lodiņa
S.Lodiņa Tēlu,simbolu kartes.Tēzes.
 5. “Zēnu un meiteņu uztveres un domāšanas atšķirības”/ Ilze Šulte
Ilzes Šultes tēzes.Zēnu un meiteņu uztv.i 
6. “Pasaku dziedinošais spēks” – grāmatas prezentācija/ Iveta Gebele
 Iveta Gebele Pasaku dziedin.spēks i. -tēzes 
Iveta Gebele prezent.Pasaku dziedin.spēks
7.  Tēlainās izpratnes domāšana/ Baiba-Reinberga-Talce
 Baibas Reinbergas tēzes i.
Baiba_Reinberga_Murjani_2012_25_08 -prezentācija
Baiba Reinberga piemēri
 
Lekciju video tiks drīzumā visi ievietoti!
“Dzirnakmeņu” Domāšanas darbnīcas  video lekcijas:
Dainis Ozoliņš ” Dabas parādības atspoguļojums fraktāļos, halogrammās, holonos”
Iveta Gēbele “Pasaku dziedinošais spēks”
Baiba Reinberga  “Tēlainās izpratnes domāšana’
3. 2012.gda 27.-28.jūlijā
Domāšanas darbnīca
“Kalniņos”, Drabešu pag., Amatas nov.
 
“Latviskā pasaules uzskata strukturizēts modelis; tēlu, arhetipu sistēma – latviskas izglītības pamats”
Mērķis: Vienoties par latviska pasaules uzskata modeli kā  izglītības   filsofisko pamatu.
Uzdevumi:
1. Vienoties par terminoloģiju.
2. Izpētīt latvisko pasaules uzskatu (kolektīvais, individuālais aspekts), apspriest simbolu, tēlu, arhetipu  sistēmu (latviešu un cittautu aspekts).
3. Modulēt filozofijas iedzīvināšanas iespējas  izglītībā.
Saturs:
1.Domāšanas darbnīcas tēmas  uzstādījums: „ Kas ir latviskums un   kādi ir  tā ietekmes faktori”/prezentācija- Solvita Lodiņa    un   filosofēšana   kopā ar filosofi  Elīnu Apsīti un Guntu Neretnieci (video   ieraksts)
Kas ir latviskums.Tēzes.S.Lodiņa
Kas ir latviskums – prezentācija 
2.„Etniskās kultūras (dzīvesveida) izglītība” /Andris Broks
 Andris Broks_KLKI_27.07.12
3.”Latviskais pasaules uzskats. Problēmjautājumu loks  / Gunta Ošeniece
 Tēzes_OSENIECE_27.07.12 (1)
4.„Simbolu, arhetipu un vērtību savstarpējā saistība”/Dainis Ozoliņš
Dainis Ozoliņš tēzes
Simbols Arhetips,D.Ozoliņš,prez.
5.”Arhetipisko fenomenu iekļaušana latviskas izglītības sistēmā – psiholoģijas   aspekts”/Gunta Dance
 Latviskais uzskats un arhetipi G.Dance
6.”Latvisks pasaules redzējums dainās, sakāmvārdos, pasakās.  Arhetipu karte.”/ Solvita  Lodiņa
 Latv.pas. redz. folklorā.Tēzes S.Lodiņa
7.Arhetipi, ideoloģijas un dzīvais stāsts – nacionālā un universālā    attiecības”/ Dzintars Vilnis Korns
 Dzintara Viļņa Korna tēzes
8.”Vingro ar dainām” -“Putnu tūre” / S.Lodiņa
 Vingro ar dainām.Rītarosme.S.L. 
9.Praktiskā modelēšana. Psihodrāma ar pasaku arhetipiem / Līga  Volonte 
Psihodrāma.Līga Volonte
10. Juris Fogelis
Stastitajs un atstatitajs 260712  
***************************************
Video lekcijas, materiāli – “Kalniņu” domāšanas darbnīca 27.08.2012 
 
1. Filosofes Elīnas Apsītes intervija: “Latviskumu meklējot- filosofiskas atziņas” , piedalās:
   KLKI vadītāja S.Lodiņa un Latvijas Tradicionālās kultūras asociācijas (RITAVA) vadītāja Gunta Neretniece
 
2. Latviskumu meklējot: Par Jettes Užānes  uzadīto cimdu pūru stāsta filosofe Elīna Apsīte
 
3.”Sistēmiskas atziņas par mūsu dzīvi un izglītību” – LU asoc.prof., dr.fiz. Andris Broks
 
4.” Simbolu,arhetipu un vērtību savstarpējā saistība”- dr.fiz.Dainis Ozoliņš
 
5. “Latviskais pasaules uzskats. Kas ir latviskas vērtības.”- mg,filol.Gunta Ošeniece
 
6. “Arhetipiskie fenomeni izglītības sistēmā” –  mg.psih. Gunta Dance 
 
7. garīgums, garīgā prakse skolā. – Dzintars Vilnis Korns
 
KLKI pamatnostādnes:
KLKI-izglītības-redzējums1  prezentācija
 
Pētījumi. Tradicionālā kultūra, izglītība.
Publicēti raksti, tēzes no senākiem laikiem.
 
Vienota pasaules aina,Skolot.izgl. D.Ozoliņš 
Zīmes skolā D.Ozoliņš   
A.Kārkle Folkloras apguve skola 2006.g
 
Pieteikums Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļaut  8 gadskārtu svētkus  Māras loks. Pieteikums_Saules_gadskarta_NKMS