DOMĀŠANAS DARBNĪCU VIDEO

KLKI Domāšanas darbnīcas 2013.gadā:

8-10.marts:

“Arhetipi latviešu tautas pasakās un to loma bērnu personības attīstībā”

Mērķi un uzdevumi:
1. Padziļināt sapratni par pasaku simboliem.
2. Identificēt arhetipus tradicionālajā kultūrā.
3. Nodefinēt bērnu personības attīstības stadijas pirmskolas un sākumskolas vecumposmos, izstrādāt vadlīnijas 5 līmeņos.
4. Apzināt biežāk sastopamo problemātiku bērnu attīstībā un modelēt tās novēršanas iespējas.
 
Prezentācijas:
1.Iveta Gēbele par arhetipiem pasakās:
Iveta Gēbele Sauleskalni 
2. Māris Siliņš: “Varoņa un trikstera arhetipi”:
Varoņa arhetips un mīti
3. Andželika Kāle – bērnu attīstība un tās problemātika:
attistiba.ll
ATTĪSTĪBA5 
*********************************
8.-9.februārī :
“Etnogrāfisko zīmju lietojums izglītībā”
Zīmju-darbnīca-programma  
Mērķi un uzdevumi:
1. Padziļināt izpratni par  zīmju simbolisko nozīmi un pielietojumu.
2. Izstrādāt vadlīnijas Zīmju  zīmēšanas mācību priekšmetam no  pirmskolas līdz vidusskolai.
3. Vienoties par etnogrāfisko zīmju lietojumu  pašattīstības  instrumentu   izveidei.
Prezentācija: Anda Anspaka : “Zīmes pirmskolai un sākumskolai vizuālajā mākslā u.c”
ziimes-anda-a (2)
**********************************
11.februārī radio intervija raidstacijā: “Merkurs” par latvisko izglītību.
Piedalās KLKI vadītāja S.Lodiņa un LNSS vadītājs E.Kramiņš.

**************************************

KLKI Ābeces pūralādes darba grupas izstrādnes:

UZMANĪBU! Redzamās shēmas un izstrādnes ir KLKI autorkolektīva intelektuālais īpašums, un tās tiek vēl pārskatītas, rediģētas, tāpēc pārpublicēšana, kopēšana, izmantošana publiskā vidē, publiskiem nolūkiem vai personiskiem nolūkiem promocijas darbu izstrādei,  pārveidošana, interpretēšana jebkādā veidā jāsaskaņo ar KLKI valdi, saņemot tās lēmumu.Pretējā gadījumā uzskatīsim, ka ir pārkāptas autortiesības.

Latviskas izglītības teorētiskais pamats.

Latviskas izglītības pamatprincipi
  
25.-26.augusts.Domāšanas darbnīca
“Dzirnakmeņos”, Murjāņos
 Saturs:
1.   Pamatuzstādījums Domāšanas darbnīcai /S.Lodiņa, Andris Broks
Pamatuzstādījums 
2.  “Par dabas likumu atspoguļojumu cilvēcīgos modeļos”/Dainis Ozoliņš  
 Dainis Ozoliņš tēzes Dz. 
Par dabas likumu atspoguļojumu cilvēcīgos modeļos (1) – prez.
3.  „Zināšanu apkopošana izmantojot grafiskos organizatorus-latviešu etnogrāfiskās   zīmes 
un telpiskos modeļus”/ Ligita Embrekte     
Ligitas Embrektes tēzes i.
Ligitas Embrektes shēmas i     
4.  Cilvēka psihiskie procesi un arhetipi. Vērtību, tēlu, simbolu, arhetipu sistēmas –  karte  latviskajā pasaules uzskatā/S.Lodiņa
S.Lodiņa Tēlu,simbolu kartes.Tēzes.
 5. “Zēnu un meiteņu uztveres un domāšanas atšķirības”/ Ilze Šulte
Ilzes Šultes tēzes.Zēnu un meiteņu uztv.i 
6. “Pasaku dziedinošais spēks” – grāmatas prezentācija/ Iveta Gebele
 Iveta Gebele Pasaku dziedin.spēks i. -tēzes 
Iveta Gebele prezent.Pasaku dziedin.spēks
7.  Tēlainās izpratnes domāšana/ Baiba-Reinberga-Talce
 Baibas Reinbergas tēzes i.
Baiba_Reinberga_Murjani_2012_25_08 -prezentācija
Baiba Reinberga piemēri
 
Lekciju video tiks drīzumā visi ievietoti!
“Dzirnakmeņu” Domāšanas darbnīcas  video lekcijas:
Dainis Ozoliņš ” Dabas parādības atspoguļojums fraktāļos, halogrammās, holonos”
Iveta Gēbele “Pasaku dziedinošais spēks”
Baiba Reinberga  “Tēlainās izpratnes domāšana’
27.-28.jūlijs. Domāšanas darbnīca
“Kalniņos”, Drabešu pag., Amatas nov.
Saturs:
1.Domāšanas darbnīcas tēmas  uzstādījums: „ Kas ir latviskums un   kādi ir  tā ietekmes faktori”/prezentācija- Solvita Lodiņa    un   filosofēšana   kopā ar filosofi  Elīnu Apsīti un Guntu Neretnieci (video   ieraksts)
Kas ir latviskums.Tēzes.S.Lodiņa
Kas ir latviskums – prezentācija 
2.„Etniskās kultūras (dzīvesveida) izglītība” /Andris Broks
 Andris Broks_KLKI_27.07.12
3.”Latviskais pasaules uzskats. Problēmjautājumu loks  / Gunta Ošeniece
 Tēzes_OSENIECE_27.07.12 (1)
4.„Simbolu, arhetipu un vērtību savstarpējā saistība”/Dainis Ozoliņš
Dainis Ozoliņš tēzes
Simbols Arhetips,D.Ozoliņš,prez.
5.”Arhetipisko fenomenu iekļaušana latviskas izglītības sistēmā – psiholoģijas   aspekts”/Gunta Dance
 Latviskais uzskats un arhetipi G.Dance
6.”Latvisks pasaules redzējums dainās, sakāmvārdos, pasakās.  Arhetipu karte.”/ Solvita  Lodiņa
 Latv.pas. redz. folklorā.Tēzes S.Lodiņa
7.Arhetipi, ideoloģijas un dzīvais stāsts – nacionālā un universālā    attiecības”/ Dzintars Vilnis Korns
 Dzintara Viļņa Korna tēzes
8.”Vingro ar dainām” -“Putnu tūre” / S.Lodiņa
 Vingro ar dainām.Rītarosme.S.L. 
9.Praktiskā modelēšana. Psihodrāma ar pasaku arhetipiem / Līga  Volonte 
Psihodrāma.Līga Volonte
10. Juris Fogelis
Stastitajs un atstatitajs 260712  
***************************************
Video lekcijas, materiāli – “Kalniņu” domāšanas darbnīca 27.08.2012 
 
1. Filosofes Elīnas Apsītes intervija: “Latviskumu meklējot- filosofiskas atziņas” , piedalās:
   KLKI vadītāja S.Lodiņa un Latvijas Tradicionālās kultūras asociācijas (RITAVA) vadītāja Gunta Neretniece
 
2. Latviskumu meklējot: Par Jettes Užānes  uzadīto cimdu pūru stāsta filosofe Elīna Apsīte
 
3.”Sistēmiskas atziņas par mūsu dzīvi un izglītību” – LU asoc.prof., dr.fiz. Andris Broks
 
4.” Simbolu,arhetipu un vērtību savstarpējā saistība”- dr.fiz.Dainis Ozoliņš
 
5. “Latviskais pasaules uzskats. Kas ir latviskas vērtības.”- mg,filol.Gunta Ošeniece
 
6. “Arhetipiskie fenomeni izglītības sistēmā” –  mg.psih. Gunta Dance 
 
7. garīgums, garīgā prakse skolā. – Dzintars Vilnis Korns
 
KLKI pamatnostādnes:
KLKI-izglītības-redzējums1  prezentācija
 
Tradicionālā kultūra, izglītība.
Publicēti raksti, tēzes no senākiem laikiem.
 
Vienota pasaules aina,Skolot.izgl. D.Ozoliņš 
Zīmes skolā D.Ozoliņš